<? echo meta(3); ?>

Podpisane umowy

 

 

Wykaz podpisanych umów na realizację Projektów Grantowych przez LGD i Grantobiorców:

 

Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień" - Projekt grantowy pn. "Inicjatywy na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego obszaru LSR" (nabór nr 10/2018/G i 11/2019/G)

 

Wykaz zadań (wybranych w naborach nr 10/2018/G i 11/2019/G) realizowanych w ramach w/w Projektu Grantowego przez Grantobiorców:

 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Sporniaku (gm. Wojciechów), "Odnowienie kapliczki pszczelarzy, jako przykład zachowania dziedzictwa lokalnego wsi";

- Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa, "Odnowienie zabytkowego nagrobka Maryi z Rodziewiczów hr. Krasickiej na cmentarzu parafialnym w Nałęczowie";

- Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Żyrzynie, "Odnowienie pomnika na kwaterze grobów Partyzantów AK i Żołnierzy WP zlokalizowanego na cmentarzu parafialnym w Żyrzynie";

- Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa, "Odnowienie zabytkowego pomnika nagrobnego Połęckiej na cmentarzu parafialnym w Nałęczowie";

- Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa, "Odnowienie zabytkowego nagrobka Kazimierza Glińskiego na cmentarzu parafialnym w Nałęczowie";

- Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa, "Odnowienie zabytkowego nagrobka Gustawa Jasińskiego na cmentarzu parafialnym w Nałęczowie";

- Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa, "Odnowienie zabytkowego nagrobka Emilii z Bogdanowiczów Jasińskiej na cmentarzu parafialnym w Nałęczowie";

- Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa, "Odnowienie zabytkowego nagrobka Heleny Makowskiej na cmentarzu parafialnym w Nałęczowie";

- Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa, "Odnowienie zabytkowego nagrobka ks .Jakuba Izdebskiego na cmentarzu parafialnym w Nałęczowie";

- Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa, "Odnowienie zabytkowego nagrobka Władysława Bończy Truszkowskiego znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Nałęczowie”;

- Gmina Kazimierz Dolny, "Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kapliczce przydrożnej z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego przy ul. Szkolnej w Kazimierzu Dolnym";

- Drzewieckie Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich, "Odnowienie kapliczki przy Cmentarzu Wojennym w Drzewcach".

 

Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień" - Projekt grantowy pn. "Inicjatywy na rzecz integracji lokalnych społeczności" (nabór nr 4/2018/G i 6/2018/G):

 

Wykaz zadań (wybranych w naborach nr 4/2018/G i 6/2018/G) realizowanych w ramach w/w Projektu Grantowego przez Grantobiorców:

 

- Stowarzyszenie Eksploracji Turystycznej SALVOS (gm. Janowiec) - „Edukacyjne aspekty surwiwalu sposobem na lokalną integrację"

- Stowarzyszenie Twórców Ludowych i Rękodzieła Artystycznego w Kazimierzu Dolnym - „Zajęcia warsztatowe w zakresie rękodzieła ludowego charakterystycznego dla subregionu objętego Lokalną Strategią Rozwoju"

- Stowarzyszenie "Aktywni Kreatywni" (gm. Wąwolnica) - "Klub Miłośników Dobrej Kuchni - integracja społeczna mieszkańców na płaszczyźnie kulinarnej"

- Ochotnicza Straż Pożarna w Szczuczkach (gm. Wojciechów) - "Wyposażenie i wykorzystanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczuczki w związku z zaplanowanymi działaniami integracyjnymi dla mieszkańców"

- Ochotnicza Straż Pożarna w Łubkach (gm. Wojciechów) - "Wyposażenie i wykorzystanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Łubki w związku z zaplanowanymi działaniami integracyjnymi dla mieszkańców"

- Stowarzyszenie "Zakręcone Kulturalnie" (gm. Wojciechów) - „Inkubator garncarstwa - miejscem integracji społeczności lokalnej obszaru LSR”

- Ochotnicza Straż Pożarna Czajki (gm. Wojciechów) - "Zakup sprzętu do wyposażenia i prowadzenia spotkań w świetlicy wiejskiej w miejscowości Palikije Drugie"

- Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeczycy (gm. Kazimierz Dolny) - "Modernizacja i wyposażenie zaplecza kuchennego w Świetlicy OSP Rzeczyca"

- Stowarzyszenie "Zakręcone Kulturalnie" (gm. Wojciechów) - "Integracja lokalnej społeczności, w tym grup defaworyzowanych, poprzez utworzenie miejsca spotkań "Kulturalne podwórko"

- Stowarzyszenie Niezapominajka Borysów (gm. Żyrzyn) - "Remont i urządzenie kuchni dla mieszkańców Borysowa"

- Stowarzyszenie Twórców Ludowych i Rękodzieła Artystycznego w Kazimierzu Dolnym - "Utworzenie pracowni ceramicznej dla mieszkańców LSR LGD Zielony Pierścień"

- Stowarzyszenie "Aktywni Kreatywni" (gm. Wąwolnica) - „Integracja mieszkańców w obszarze kultywowania dziedzictwa kulturowego”

- Ochotnicza Straż Pożarna Czajki (gm. Wojciechów) - "Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Palikije Drugie poprzez wybudowanie altany wraz z wyposażeniem w celu utworzenia miejsca spotkań i integracji społeczności lokalnej"

- Stowarzyszenie Eksploracji Turystycznej SALVOS (gm. Janowiec) - „Razem do celu! - zajęcia integracyjne dla mieszkańców z terenu LSR poprzez zorganizowanie szkółki łuczniczej”

 

 

Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień" - Projekt grantowy pn. "Inicjatywy na rzecz integracji społecznej mieszkańców z grup defaworyzowanych z obszaru LSR" (nabór nr 5/2017/G oraz 7/2018/G i 8/2018/G)

 

Wykaz zadań (wybranych w naborach nr 5/2017/G oraz 7/2018/G i 8/2018/G) realizowanych w ramach w/w Projektu Grantowego przez Grantobiorców:

 

- Stowarzyszenie Twórców Ludowych i Rękodzieła Artystycznego w Kazimierzu Dolnym - „Przeprowadzenie warsztatów w zakresie tkactwa, garncarstwa oraz wykonania wianka z kwiatów łąkowych i polnych dla mieszkańców subregionu objętego Lokalną Strategią Rozwoju w tym dla grup defaworyzowanych społecznie z uwagi na wiek (60+) oraz orzeczoną niepełnosprawność”

- Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu - „Utworzenie koła zainteresowań ceramiką ozdobną poprzez wyposażenie pracowni ceramicznej oraz przeprowadzenie warsztatów tematycznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu”

- Ochotnicza Straż Pożarna w Żyrzynie - "Stworzenie miejsca integracji dla grup defaworyzowanych i środowiska lokalnego"

- Stowarzyszenie "Zakręcone-Kulturalnie" (gm. Wojciechów) - "Zakup wyposażenia do kuchni "Szkoły dobrej gospodyni " jako przykład włączenia osób z grup defaworyzowanych w życie
społeczne wsi"

- Regionalne Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju "Wokół Bystrej" (gm. Wąwolnica) - "Plenerowa scena miejscem integracji i włączenia osób z grup defaworyzowanych w działania kulturalno-teatralne"

- Stowarzyszenie "Zakręcone-Kulturalnie" (gm. Wojciechów) - „Integracja i włączenie osób z grup defaworyzowanych, poprzez utworzenie niezbędnej infrastruktury i organizację warsztatów”

- Ochotnicza Straż Pożarna w Wojciechowie - "Utworzenie infrastruktury dostępnej dla osób z grup defaworyzowanych , oraz włączenie społeczne poprzez organizację ogniska integracyjnego"

 

 

Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień" - Projekt grantowy pn. "Inicjatywy na rzecz aktywizacji społecznej mieszkańców z grup defaworyzowanych z obszaru LSR" (nabór nr 3/2017/G)

 

Wykaz zadań (wybranych w naborze nr 3/2017/G) realizowanych w ramach w/w Projektu Grantowego przez Grantobiorców:

- Stowarzyszenie Twórców Ludowych i Rękodzieła Artystycznego w Kazimierzu Dolnym - „Zajęcia warsztatowe dla osób z grup defaworyzowanych społecznie z uwagi na wiek (60+) oraz orzeczoną niepełnosprawność”

- Stowarzyszenie Niezapominajka Borysów (gm. Żyrzyn) - „Zakup akordeonu, mikrofonu i bluzek dla zespołu śpiewaczego Niezapominajka”

- Stowarzyszenie "Miłośnicy Bronic" (gm. Nałęczów) - „Organizacja warsztatów teatralnych wraz z inscenizacją lokalnych obrzędów"

- Stowarzyszenie "Miłośnicy Bronic" (gm. Nałęczów) - "Organizacja warsztatów tanecznych tańca narodowego, ludowego i regionalnego"

- Stowarzyszenie „Zakręcone kulturalnie" (gm. Wojciechów) - „Plener malarski sposobem na włączenie społeczne”

- Stowarzyszenie Kobiety z Pasją Borowa-Skoki (gm. wiejska Puławy) - „Organizacja warsztatów florystycznych i artystycznych aktywizujących lokalną społeczność”

- Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchoniowie (gm. Kazimierz Dolny) - „Doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzchoniów z przeprowadzeniem warsztatów kulinarnych z wykorzystaniem produktów lokalnych i ekologicznych z terenu powiatu puławskiego”

 

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” – Projekt grantowy pn. "Inicjatywy na rzecz aktywizacji mieszkańców obszaru LSR" (nabór nr 2/2017/G) .

 

Wykaz zadań (wybranych w naborze nr 2/2017/G) realizowanych w ramach w/w Projektu Grantowego przez Grantobiorców:

- Stowarzyszenie "Zakręcone-Kulturalnie" (gm. Wojciechów) - "Aktywizacja mieszkańców obszaru LGD 'Zielony Pierścień' poprzez udział w szkoleniu: Wioski tematyczne -szansą wykorzystania, zachowania i promowania dziedzictwa przyrodniczego , kulturowego i historycznego"- Projekt rozliczony

- Stowarzyszenie "Pozytywni w Kulturze" (gm. Janowiec) - "Organizacja warsztatów wokalno - instrumentalnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia"- Projekt rozliczony

- Parafia Katolicka p.w. Św. Andrzeja Boboli w Parafiance (gm. Żyrzyn) - "Organizacja warsztatów wyplatania palm oraz konkursu palm wielkanocnych"- Projekt rozliczony

- Stowarzyszenie "Aktywni - Kreatywni" (gm. Wąwolnica) - "Dziedzictwo kulturowe naszą dumą"- Projekt rozliczony

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Zawsze Czesławice" (gm. Nałęczów) - "Pracownia rękodzieła ludowego i artystycznego"- Projekt rozliczony

- Ochotnicza Straż Pożarna Sporniak (gm. Wojciechów) - "Zakup sprzętu do wyposażenia i prowadzenia zajęć w świetlicy w m. Sporniak"- Projekt rozliczony

- Stowarzyszenie "Mam Pasję" (gm. Kurów) - "Kobiety w akcji w gminie Kurów"- Projekt rozliczony

- Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne p. w. Św. Anny (gm. Kazimierz Dolny) - "Powrót do starych smaków Kazimierza Dolnego"- Projekt rozliczony

 

 

Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień" - Projekt grantowy pn. "Lokalne inicjatywy na rzecz promocji dziedzictwa lokalnego obszaru Lokalnej Grupy Działania "Zielony Pierścień" (nabór nr 1/2017/G- Projekt rozliczony

 

Wykaz zadań (wybranych w naborze nr 1/2017/G) realizowanych w ramach w/w Projektu Grantowego przez Grantobiorców:

 

- Regionalne Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju "Wokół Bystrej" (gm. Wąwolnica) - "Papier naszym dziedzictwem"- Projekt rozliczony

- Stowarzyszenie "Pozytywni w Kulturze" (gm. Janowiec) - "Organizacja warsztatów pantomimiczno - tanecznych w Janowcu wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do ich przeprowadzenia"- Projekt rozliczony

- Stowarzyszenie "Sympatycy Rzeczycy" (gm. Kazimierz Dolny) - "Klub miłośników lokalnego dziedzictwa"- Projekt rozliczony

- Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych (gm. Nałęczów) - Organizacja szkolenia pn. "Wykorzystanie dziedzictwa lokalnego do budowy produktu turystyki wiejskiej"- Projekt rozliczony

- Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie - "Organizacja warsztatów z rękodzieła ludowego - zachowanie dziedzictwa kulturowego"- Projekt rozliczony

- Stowarzyszenie Twórców Ludowych i Rękodzieła Artystycznego (gm. Kazimierz Dolny) - "Organizacja warsztatów z rękodzieła ludowego"- Projekt rozliczony

- Fundacja "Za 7 Górami" (gm. Kazimierz Dolny) - Wydawnictwo pt. "Tajemnicze Ścieżki Lubelszczyzny"- Projekt rozliczony

- Fundacja "Za 7 Górami" (gm. Kazimierz Dolny) - Wydawnictwo pt. "Śladami ludzi historii, kultury i literatury"- Projekt rozliczony

- Stowarzyszenie "Pozytywni w Kulturze" (gm. Janowiec) - "Janowiec widziany w 4K"- Projekt rozliczony

- Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych (gm. Nałęczów) - "Trasy turystyki wiejskiej Krainy Lessowych Wąwozów"- Projekt rozliczony

- Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie - Publikacja wydawnictwa pt. "Pamiętnik Józefa Struskiego wraz z trasami turystycznymi do Łąkoci"- Projekt rozliczony

 

Wykaz podpisanych umów na realizację Projektów Współpracy przez LGD:

 

- Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień" - "Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz" (projekt krajowy)

- Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień" - "Marka lokalna szansą rozwoju regionu" (projekt międzynarodowy)

 

 

Wykaz podpisanych umów na realizację projektów z naboru nr 11/2018 (19.02.2018 r. - 09.03.2018 r.) w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

 

- Łukasz Falba (gm. Wąwolnica) - "Lessowa Pięciolinia Turystyczna"

- Agnieszka Paciejewska (gm. Końskowola) - "Podjęcie działalności gospodarczej poprzez utworzenie firmy „FACH-MAR” świadczącej innowacyjne usługi remontowo – budowlane w powiecie puławskim"

- Mateusz Sulej (gm. Kurów) - "Fotograficzna pamiątka z lubelskiego trójkąta turystycznego – magiczne foto-lustro "

- Marcin Skwarek (gm. Końskowola) - "Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług najmu sprzętu do wirtualnej rzeczywistości, fotobudki i wytwornicy dymu"

- Adrian Gawidziel (gm. wiejska Puławy) - "Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług montażu i sprzedaży drzwi"

- Diana Rułka (gm. Żyrzyn) - "Założenie działalności gospodarczej „Mycie i pranie DIANA RUŁKA”

 

 

 

Wykaz podpisanych i rozliczonych umów na realizację projektów z naboru nr 10/2018 (21.12.2017 r. - 17.01.2018 r.) w zakresie rozwijania działalności gospodarczej:

 

- Cezary Rułka DREWNOLIT (gm. Żyrzyn) - "Rozwój działalności gospodarczej poprzez rozszerzenie oferty o dodatkowe miejsca noclegowe i świadczenie usług organizacji imprez okolicznościowych w kwaterze turystycznej „Modrzewiowy Dwór”, dzięki przeprowadzeniu prac wykończeniowych oraz zakup wyposażenia"

- Andrzej Sokołowski AS-BUD (gm. Markuszów) - "Otwarcie Food Trucka szansą na rozwój działalności"

- Janiszek Karol ELCOM (gm. Żyrzyn) -  "Nowe usługi dla turystów – produkcja zdjęć i filmów HD i 4K"

- Dominik Wojtkiewicz Multiredux (gm. Wojciechów) - "Uruchomienie nowej linii produkcyjnej w przedsiębiorstwie Multiredux"

- Arkadiusz Banaś (gm. Kazimierz Dolny) - "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby jaskini solnej"

 

 

 

Wykaz podpisanych i rozliczonych umów na realizację projektów z naboru nr 9/2018 (21.12.2017 - 12.01.2018 r.) w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej:

 

- Gmina Żyrzyn - "Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Wilczanka"

- Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu - "Przebudowa sali widowiskowej, korytarza oraz kuchni w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu"

- Ochotnicza Straż Pożarna w Wojciechowie - "Przebudowa części budynku strażnicy OSP w miejscowości Wojciechów – Kolonia Pierwsza z przeznaczeniem na świetlicę wiejską"

- Gmina Kazimierz Dolny - "Przebudowa budynku świetlicy w Zbędowicach"

- Stowarzyszenie „Aktywna Wieś” w Drzewcach - "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Drzewce"

- Gmina Baranów - "Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukawka"

- Ochotnicza Straż Pożarna w Stoku - "Przebudowa budynku OSP w Stoku w celu szerzenia działalności kulturalnej oraz dziedzictwa lokalnego"

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Zawsze Czesławice” - "Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchennym"

- Gmina Janowiec - "Przebudowa pomieszczeń dawnej szkoły na świetlicę wiejską w miejscowości Brześce, gm. Janowiec"

 

 

 

Wykaz podpisanych i rozliczonych umów na realizację projektów z naboru nr 8/2017 (03.07 - 18.07.2017) w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastrutury turystycznej

 

- Gmina Janowiec - "Przebudowa schodów terenowych na pętli turystycznej w miejscowości Janowiec"

 

 

Wykaz podpisanych umów na realizację projektów z naboru nr 7/2017 (19.06 - 04.07.2017 r.) w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

 

- Katarzyna Ląkocy (gm. Nałęczów) - „Zielna Ostoja” – utworzenie bazy noclegowej dla turystów

- Piotr Kuś (gm. Nałęczów) - "Utworzenie warsztatu naprawy samochodów"

- Marek Waś (gm. Żyrzyn) - "Utworzenie przedsiębiorstwa Usługi Stolarsko-Szklarskie Marek Waś"

- Radosław Łysiak (gm. Żyrzyn) - "Survival jako nowa atrakcja turystyczna Lubelszczyzny"

- Mateusz Szydłowski (gm. Wojciechów) - "Adaptacja i wyposażenie poddasza domu jednorodzinnego w celu utworzenia gospodarstwa turystycznego „Klimaty” świadczącego usługi wynajmu noclegów"

- Ewelina (Sykut) Milczarczyk (gm. Baranów) - "Termomodernizacja budynku z przeznaczeniem na miejsca krótkotrwałego zakwaterowania oraz zagospodarowanie i wyposażenie jego otoczenia"

- Przemysław Rudyk (gm. Markuszów) - "Otwarcie food traka szansą na rozwój i wyjście z bezrobocia"

 

 

 

Wykaz podpisanych umów na realizację projektów z naboru nr 6/2017 (20.03 - 07.04.2017 r.) w zakresie wspierania współpracy między przedsiębiorcami - sieciowanie usług turystycznych:

 

- Małgorzata Urban - "Siedlisko Małgorzaty" (gm. Kazimierz Dolny), Urszula Wojda "Alkierz" (gm. Baranów), Jolanta Pecio Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa „Skarby Natury” (gm. Markuszów), Celina Sobczuk "Park Labiryntów" (gm. Wąwolnica), Fundacja "Przyroda-Tradycja-Ludzie" (gm. Żyrzyn) - "Stworzenie sieciowych ofert turystycznych w oparciu o lokalne zasoby przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe"

 

 

Wykaz podpisanych i rozliczonych umów na realizację projektów z naboru nr 5/2017 (20.03 - 07.04.2017) w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastrutury turystycznej

 

- Gmina Kazimierz Dolny - "Iluminacja Góry Trzech Krzyży"- Projekt rozliczony

- Parafia katolicka pw. św. Wojciecha BM (gm. Wąwolnica) - "Budowa parkingu dla autobusów przy Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej"- Projekt rozliczony

 

 

Wykaz podpisanych i rozliczonych umów na realizację Operacji Własnych przez LGD:

 

- Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień" - "Promocja produktów lokalnych i rękodzieła z obszaru LSR"- Projekt rozliczony

 

 

Wykaz podpisanych i rozliczonych umów na realizację projektów z naboru nr 4/2016 (22.11 - 21.12.2016 r.) w zakresie rozwijania działalności gospodarczej:

 

- Michał Marek - "Ostrzenie narzędzi" (gm. Wąwolnica) - "Nowe perspektywy w działalności gospodarczej poprzez rozszerzenie zakresu świadczonych usług" - Projekt rozliczony

- Adam Twardowski - "TWARDOX - usługi transportowo - budowlane" (gm. Wojciechów) - "Zakup nowoczesnej koparko-ładowarki kołowej w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa"- Projekt rozliczony

- Urszula Janiszek (gm. Żyrzyn) - "Rozój działalności gospodarczej poprzez rozszerzenie o nowe usługi wynajmu pokoi dla turystów"- Projekt rozliczony

 

 

Wykaz podpisanych i rozliczonych umów na realizację projektów z naboru nr 3/2016 (22.11 - 21.12.2016 r.) w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

 

- Krzysztof Dybala (gm. Wojciechów) - "Warsztaty artystyczne i sprzedaż artystycznych produktów lokalnych dla mieszkańców i turystów" - Projekt rozliczony

- Beata Kędzierska (gm. Wąwolnica) - "Świadczenie usług turystyczno-rekreacyjnych pojazdem melex"- Projekt rozliczony

- Sylwester Studniarek (gm. Kazimierz Dolny) - "Prowadzenie usługi turystyczno-kulturalnej ze sprzedażą noclegów"- Projekt rozliczony

- Krystian Lendas (gm. Żyrzyn) - "Utworzenie firmy projektowo-wykonawczej oferującej usługi w branży architektury krajobrazu"- Projekt rozliczony

- Anna Baryłka (gm. Puławy) - "Utworzenie pracowni aranżacji wnętrz"- Projekt rozliczony

- Bartosz Szaruga (gm. Baranów) - "Uruchomienie nowoczesnej firmy w branży filmowej" - Projekt rozliczony

- Ewa (Tomaszewska) Gonzalez Bravo (gm. Wąwolnica) - "Mobilny szef kuchni"- Projekt rozliczony

 

 

Wykaz podpisanych i rozliczonych umów na realizację projektów z naboru nr 2/2016 (17.10 - 15.11.2016 r.) w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej:

 

- Gmina Kazimierz Dolny - "Budowa placu zabaw w Kazimierzu Dolnym" - Projekt rozliczony

- Gmina Markuszów - "Przebudowa i rozbudowa placu zabaw w miejscowości Markuszów" - Projekt rozliczony

- Stowarzyszenie "Akademia Rozwoju Kobiet Aktywnych ARKA" - "Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Sielce" (gm. Końskowola) - Projekt rozliczony

- Stowarzyszenie "Buchałowice Razem" - "Budowa placu zabaw wraz z siłownią terenową w Buchałowicach" (gm. Kurów) - Projekt rozliczony

- Ochotnicza Straż Pożarna Kotliny - "Budowa placu zabaw wraz z siłownią terenową w Kotlinach" (gm. Żyrzyn) - Projekt rozliczony

- Ochotnicza Straż Pożarna w Osinach - "Budowa siłowni zewnętrznej w Osinach" (gm. Żyrzyn) - Projekt rozliczony

 

 

Wykaz podpisanych i rozliczonych umów na realizację projektów z naboru nr 1/2016 (17.10 - 15.11.2016 r.) w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej:

 

- Gmina Żyrzyn - "Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagrody"- Projekt rozliczony

- Gmina Kurów - "Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Choszczowie"- Projekt rozliczony

- Gmina Puławy - "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Skoki" - Projekt rozliczony

- Gmina Kazimierz Dolny - "Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Parchatka" - Projekt rozliczony

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:799401

Wizyty z ostatnich 30 dni:8301

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:1714

Użytkownicy online:2

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij