<? echo meta(3); ?>
Banery (left)
LGD Zielony Pierścień

Kemping "Zielona Dolina" w Kośminie

LGD Zielony Pierścień

Kraina Rowerowa

LGD Zielony Pierścień

Fundacja "Przyroda Tradycja Ludzie"

LGD Zielony Pierścień

Ekomuzeum Lubelszczyzny "Żywa Tradycja"

LGD Zielony Pierścień

Centrum Produktu Lokalnego

LGD Zielony Pierścień

Szlaki Ornitologiczne

LGD Zielony Pierścień

Stowarzyszenie Greenways Polska

LGD Zielony Pierścień

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

Podpisane umowy

 

 

Wykaz podpisanych umów na realizację Projektów Grantowych przez LGD i Grantobiorców:

 

Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień" - Projekt grantowy pn. "Inicjatywy na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego obszaru LSR" (nabór nr 10/2018/G i 11/2019/G)

 

Wykaz zadań (wybranych w naborach nr 10/2018/G i 11/2019/G) realizowanych w ramach w/w Projektu Grantowego przez Grantobiorców:

 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Sporniaku (gm. Wojciechów), "Odnowienie kapliczki pszczelarzy, jako przykład zachowania dziedzictwa lokalnego wsi";

- Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa, "Odnowienie zabytkowego nagrobka Maryi z Rodziewiczów hr. Krasickiej na cmentarzu parafialnym w Nałęczowie";

- Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Żyrzynie, "Odnowienie pomnika na kwaterze grobów Partyzantów AK i Żołnierzy WP zlokalizowanego na cmentarzu parafialnym w Żyrzynie";

- Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa, "Odnowienie zabytkowego pomnika nagrobnego Połęckiej na cmentarzu parafialnym w Nałęczowie";

- Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa, "Odnowienie zabytkowego nagrobka Kazimierza Glińskiego na cmentarzu parafialnym w Nałęczowie";

- Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa, "Odnowienie zabytkowego nagrobka Gustawa Jasińskiego na cmentarzu parafialnym w Nałęczowie";

- Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa, "Odnowienie zabytkowego nagrobka Emilii z Bogdanowiczów Jasińskiej na cmentarzu parafialnym w Nałęczowie";

- Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa, "Odnowienie zabytkowego nagrobka Heleny Makowskiej na cmentarzu parafialnym w Nałęczowie";

- Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa, "Odnowienie zabytkowego nagrobka ks .Jakuba Izdebskiego na cmentarzu parafialnym w Nałęczowie";

- Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa, "Odnowienie zabytkowego nagrobka Władysława Bończy Truszkowskiego znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Nałęczowie”;

- Gmina Kazimierz Dolny, "Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kapliczce przydrożnej z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego przy ul. Szkolnej w Kazimierzu Dolnym";

- Drzewieckie Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich, "Odnowienie kapliczki przy Cmentarzu Wojennym w Drzewcach".

 

Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień" - Projekt grantowy pn. "Inicjatywy na rzecz integracji lokalnych społeczności" (nabór nr 4/2018/G i 6/2018/G):

 

Wykaz zadań (wybranych w naborach nr 4/2018/G i 6/2018/G) realizowanych w ramach w/w Projektu Grantowego przez Grantobiorców:

 

- Stowarzyszenie Eksploracji Turystycznej SALVOS (gm. Janowiec) - „Edukacyjne aspekty surwiwalu sposobem na lokalną integrację"

- Stowarzyszenie Twórców Ludowych i Rękodzieła Artystycznego w Kazimierzu Dolnym - „Zajęcia warsztatowe w zakresie rękodzieła ludowego charakterystycznego dla subregionu objętego Lokalną Strategią Rozwoju"

- Stowarzyszenie "Aktywni Kreatywni" (gm. Wąwolnica) - "Klub Miłośników Dobrej Kuchni - integracja społeczna mieszkańców na płaszczyźnie kulinarnej"

- Ochotnicza Straż Pożarna w Szczuczkach (gm. Wojciechów) - "Wyposażenie i wykorzystanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczuczki w związku z zaplanowanymi działaniami integracyjnymi dla mieszkańców"

- Ochotnicza Straż Pożarna w Łubkach (gm. Wojciechów) - "Wyposażenie i wykorzystanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Łubki w związku z zaplanowanymi działaniami integracyjnymi dla mieszkańców"

- Stowarzyszenie "Zakręcone Kulturalnie" (gm. Wojciechów) - „Inkubator garncarstwa - miejscem integracji społeczności lokalnej obszaru LSR”

- Ochotnicza Straż Pożarna Czajki (gm. Wojciechów) - "Zakup sprzętu do wyposażenia i prowadzenia spotkań w świetlicy wiejskiej w miejscowości Palikije Drugie"

- Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeczycy (gm. Kazimierz Dolny) - "Modernizacja i wyposażenie zaplecza kuchennego w Świetlicy OSP Rzeczyca"

- Stowarzyszenie "Zakręcone Kulturalnie" (gm. Wojciechów) - "Integracja lokalnej społeczności, w tym grup defaworyzowanych, poprzez utworzenie miejsca spotkań "Kulturalne podwórko"

- Stowarzyszenie Niezapominajka Borysów (gm. Żyrzyn) - "Remont i urządzenie kuchni dla mieszkańców Borysowa"

- Stowarzyszenie Twórców Ludowych i Rękodzieła Artystycznego w Kazimierzu Dolnym - "Utworzenie pracowni ceramicznej dla mieszkańców LSR LGD Zielony Pierścień"

- Stowarzyszenie "Aktywni Kreatywni" (gm. Wąwolnica) - „Integracja mieszkańców w obszarze kultywowania dziedzictwa kulturowego”

- Ochotnicza Straż Pożarna Czajki (gm. Wojciechów) - "Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Palikije Drugie poprzez wybudowanie altany wraz z wyposażeniem w celu utworzenia miejsca spotkań i integracji społeczności lokalnej"

- Stowarzyszenie Eksploracji Turystycznej SALVOS (gm. Janowiec) - „Razem do celu! - zajęcia integracyjne dla mieszkańców z terenu LSR poprzez zorganizowanie szkółki łuczniczej”

 

 

Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień" - Projekt grantowy pn. "Inicjatywy na rzecz integracji społecznej mieszkańców z grup defaworyzowanych z obszaru LSR" (nabór nr 5/2017/G oraz 7/2018/G i 8/2018/G)

 

Wykaz zadań (wybranych w naborach nr 5/2017/G oraz 7/2018/G i 8/2018/G) realizowanych w ramach w/w Projektu Grantowego przez Grantobiorców:

 

- Stowarzyszenie Twórców Ludowych i Rękodzieła Artystycznego w Kazimierzu Dolnym - „Przeprowadzenie warsztatów w zakresie tkactwa, garncarstwa oraz wykonania wianka z kwiatów łąkowych i polnych dla mieszkańców subregionu objętego Lokalną Strategią Rozwoju w tym dla grup defaworyzowanych społecznie z uwagi na wiek (60+) oraz orzeczoną niepełnosprawność”

- Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu - „Utworzenie koła zainteresowań ceramiką ozdobną poprzez wyposażenie pracowni ceramicznej oraz przeprowadzenie warsztatów tematycznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu”

- Ochotnicza Straż Pożarna w Żyrzynie - "Stworzenie miejsca integracji dla grup defaworyzowanych i środowiska lokalnego"

- Stowarzyszenie "Zakręcone-Kulturalnie" (gm. Wojciechów) - "Zakup wyposażenia do kuchni "Szkoły dobrej gospodyni " jako przykład włączenia osób z grup defaworyzowanych w życie
społeczne wsi"

- Regionalne Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju "Wokół Bystrej" (gm. Wąwolnica) - "Plenerowa scena miejscem integracji i włączenia osób z grup defaworyzowanych w działania kulturalno-teatralne"

- Stowarzyszenie "Zakręcone-Kulturalnie" (gm. Wojciechów) - „Integracja i włączenie osób z grup defaworyzowanych, poprzez utworzenie niezbędnej infrastruktury i organizację warsztatów”

- Ochotnicza Straż Pożarna w Wojciechowie - "Utworzenie infrastruktury dostępnej dla osób z grup defaworyzowanych , oraz włączenie społeczne poprzez organizację ogniska integracyjnego"

 

 

Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień" - Projekt grantowy pn. "Inicjatywy na rzecz aktywizacji społecznej mieszkańców z grup defaworyzowanych z obszaru LSR" (nabór nr 3/2017/G)

 

Wykaz zadań (wybranych w naborze nr 3/2017/G) realizowanych w ramach w/w Projektu Grantowego przez Grantobiorców:

- Stowarzyszenie Twórców Ludowych i Rękodzieła Artystycznego w Kazimierzu Dolnym - „Zajęcia warsztatowe dla osób z grup defaworyzowanych społecznie z uwagi na wiek (60+) oraz orzeczoną niepełnosprawność”

- Stowarzyszenie Niezapominajka Borysów (gm. Żyrzyn) - „Zakup akordeonu, mikrofonu i bluzek dla zespołu śpiewaczego Niezapominajka”

- Stowarzyszenie "Miłośnicy Bronic" (gm. Nałęczów) - „Organizacja warsztatów teatralnych wraz z inscenizacją lokalnych obrzędów"

- Stowarzyszenie "Miłośnicy Bronic" (gm. Nałęczów) - "Organizacja warsztatów tanecznych tańca narodowego, ludowego i regionalnego"

- Stowarzyszenie „Zakręcone kulturalnie" (gm. Wojciechów) - „Plener malarski sposobem na włączenie społeczne”

- Stowarzyszenie Kobiety z Pasją Borowa-Skoki (gm. wiejska Puławy) - „Organizacja warsztatów florystycznych i artystycznych aktywizujących lokalną społeczność”

- Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchoniowie (gm. Kazimierz Dolny) - „Doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzchoniów z przeprowadzeniem warsztatów kulinarnych z wykorzystaniem produktów lokalnych i ekologicznych z terenu powiatu puławskiego”

 

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” – Projekt grantowy pn. "Inicjatywy na rzecz aktywizacji mieszkańców obszaru LSR" (nabór nr 2/2017/G) .

 

Wykaz zadań (wybranych w naborze nr 2/2017/G) realizowanych w ramach w/w Projektu Grantowego przez Grantobiorców:

- Stowarzyszenie "Zakręcone-Kulturalnie" (gm. Wojciechów) - "Aktywizacja mieszkańców obszaru LGD 'Zielony Pierścień' poprzez udział w szkoleniu: Wioski tematyczne -szansą wykorzystania, zachowania i promowania dziedzictwa przyrodniczego , kulturowego i historycznego"- Projekt rozliczony

- Stowarzyszenie "Pozytywni w Kulturze" (gm. Janowiec) - "Organizacja warsztatów wokalno - instrumentalnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia"- Projekt rozliczony

- Parafia Katolicka p.w. Św. Andrzeja Boboli w Parafiance (gm. Żyrzyn) - "Organizacja warsztatów wyplatania palm oraz konkursu palm wielkanocnych"- Projekt rozliczony

- Stowarzyszenie "Aktywni - Kreatywni" (gm. Wąwolnica) - "Dziedzictwo kulturowe naszą dumą"- Projekt rozliczony

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Zawsze Czesławice" (gm. Nałęczów) - "Pracownia rękodzieła ludowego i artystycznego"- Projekt rozliczony

- Ochotnicza Straż Pożarna Sporniak (gm. Wojciechów) - "Zakup sprzętu do wyposażenia i prowadzenia zajęć w świetlicy w m. Sporniak"- Projekt rozliczony

- Stowarzyszenie "Mam Pasję" (gm. Kurów) - "Kobiety w akcji w gminie Kurów"- Projekt rozliczony

- Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne p. w. Św. Anny (gm. Kazimierz Dolny) - "Powrót do starych smaków Kazimierza Dolnego"- Projekt rozliczony

 

 

Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień" - Projekt grantowy pn. "Lokalne inicjatywy na rzecz promocji dziedzictwa lokalnego obszaru Lokalnej Grupy Działania "Zielony Pierścień" (nabór nr 1/2017/G- Projekt rozliczony

 

Wykaz zadań (wybranych w naborze nr 1/2017/G) realizowanych w ramach w/w Projektu Grantowego przez Grantobiorców:

 

- Regionalne Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju "Wokół Bystrej" (gm. Wąwolnica) - "Papier naszym dziedzictwem"- Projekt rozliczony

- Stowarzyszenie "Pozytywni w Kulturze" (gm. Janowiec) - "Organizacja warsztatów pantomimiczno - tanecznych w Janowcu wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do ich przeprowadzenia"- Projekt rozliczony

- Stowarzyszenie "Sympatycy Rzeczycy" (gm. Kazimierz Dolny) - "Klub miłośników lokalnego dziedzictwa"- Projekt rozliczony

- Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych (gm. Nałęczów) - Organizacja szkolenia pn. "Wykorzystanie dziedzictwa lokalnego do budowy produktu turystyki wiejskiej"- Projekt rozliczony

- Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie - "Organizacja warsztatów z rękodzieła ludowego - zachowanie dziedzictwa kulturowego"- Projekt rozliczony

- Stowarzyszenie Twórców Ludowych i Rękodzieła Artystycznego (gm. Kazimierz Dolny) - "Organizacja warsztatów z rękodzieła ludowego"- Projekt rozliczony

- Fundacja "Za 7 Górami" (gm. Kazimierz Dolny) - Wydawnictwo pt. "Tajemnicze Ścieżki Lubelszczyzny"- Projekt rozliczony

- Fundacja "Za 7 Górami" (gm. Kazimierz Dolny) - Wydawnictwo pt. "Śladami ludzi historii, kultury i literatury"- Projekt rozliczony

- Stowarzyszenie "Pozytywni w Kulturze" (gm. Janowiec) - "Janowiec widziany w 4K"- Projekt rozliczony

- Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych (gm. Nałęczów) - "Trasy turystyki wiejskiej Krainy Lessowych Wąwozów"- Projekt rozliczony

- Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie - Publikacja wydawnictwa pt. "Pamiętnik Józefa Struskiego wraz z trasami turystycznymi do Łąkoci"- Projekt rozliczony

 

Wykaz podpisanych umów na realizację Projektów Współpracy przez LGD:

 

- Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień" - "Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz" (projekt krajowy)

- Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień" - "Marka lokalna szansą rozwoju regionu" (projekt międzynarodowy)

 

 

Wykaz podpisanych umów na realizację projektów z naboru nr 11/2018 (19.02.2018 r. - 09.03.2018 r.) w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

 

- Łukasz Falba (gm. Wąwolnica) - "Lessowa Pięciolinia Turystyczna"

- Agnieszka Paciejewska (gm. Końskowola) - "Podjęcie działalności gospodarczej poprzez utworzenie firmy „FACH-MAR” świadczącej innowacyjne usługi remontowo – budowlane w powiecie puławskim"

- Mateusz Sulej (gm. Kurów) - "Fotograficzna pamiątka z lubelskiego trójkąta turystycznego – magiczne foto-lustro "

- Marcin Skwarek (gm. Końskowola) - "Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług najmu sprzętu do wirtualnej rzeczywistości, fotobudki i wytwornicy dymu"

- Adrian Gawidziel (gm. wiejska Puławy) - "Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług montażu i sprzedaży drzwi"

- Diana Rułka (gm. Żyrzyn) - "Założenie działalności gospodarczej „Mycie i pranie DIANA RUŁKA”

 

 

 

Wykaz podpisanych i rozliczonych umów na realizację projektów z naboru nr 10/2018 (21.12.2017 r. - 17.01.2018 r.) w zakresie rozwijania działalności gospodarczej:

 

- Cezary Rułka DREWNOLIT (gm. Żyrzyn) - "Rozwój działalności gospodarczej poprzez rozszerzenie oferty o dodatkowe miejsca noclegowe i świadczenie usług organizacji imprez okolicznościowych w kwaterze turystycznej „Modrzewiowy Dwór”, dzięki przeprowadzeniu prac wykończeniowych oraz zakup wyposażenia"

- Andrzej Sokołowski AS-BUD (gm. Markuszów) - "Otwarcie Food Trucka szansą na rozwój działalności"

- Janiszek Karol ELCOM (gm. Żyrzyn) -  "Nowe usługi dla turystów – produkcja zdjęć i filmów HD i 4K"

- Dominik Wojtkiewicz Multiredux (gm. Wojciechów) - "Uruchomienie nowej linii produkcyjnej w przedsiębiorstwie Multiredux"

- Arkadiusz Banaś (gm. Kazimierz Dolny) - "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby jaskini solnej"

 

 

 

Wykaz podpisanych i rozliczonych umów na realizację projektów z naboru nr 9/2018 (21.12.2017 - 12.01.2018 r.) w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej:

 

- Gmina Żyrzyn - "Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Wilczanka"

- Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu - "Przebudowa sali widowiskowej, korytarza oraz kuchni w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu"

- Ochotnicza Straż Pożarna w Wojciechowie - "Przebudowa części budynku strażnicy OSP w miejscowości Wojciechów – Kolonia Pierwsza z przeznaczeniem na świetlicę wiejską"

- Gmina Kazimierz Dolny - "Przebudowa budynku świetlicy w Zbędowicach"

- Stowarzyszenie „Aktywna Wieś” w Drzewcach - "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Drzewce"

- Gmina Baranów - "Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukawka"

- Ochotnicza Straż Pożarna w Stoku - "Przebudowa budynku OSP w Stoku w celu szerzenia działalności kulturalnej oraz dziedzictwa lokalnego"

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Zawsze Czesławice” - "Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchennym"

- Gmina Janowiec - "Przebudowa pomieszczeń dawnej szkoły na świetlicę wiejską w miejscowości Brześce, gm. Janowiec"

 

 

 

Wykaz podpisanych i rozliczonych umów na realizację projektów z naboru nr 8/2017 (03.07 - 18.07.2017) w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastrutury turystycznej

 

- Gmina Janowiec - "Przebudowa schodów terenowych na pętli turystycznej w miejscowości Janowiec"

 

 

Wykaz podpisanych umów na realizację projektów z naboru nr 7/2017 (19.06 - 04.07.2017 r.) w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

 

- Katarzyna Ląkocy (gm. Nałęczów) - „Zielna Ostoja” – utworzenie bazy noclegowej dla turystów

- Piotr Kuś (gm. Nałęczów) - "Utworzenie warsztatu naprawy samochodów"

- Marek Waś (gm. Żyrzyn) - "Utworzenie przedsiębiorstwa Usługi Stolarsko-Szklarskie Marek Waś"

- Radosław Łysiak (gm. Żyrzyn) - "Survival jako nowa atrakcja turystyczna Lubelszczyzny"

- Mateusz Szydłowski (gm. Wojciechów) - "Adaptacja i wyposażenie poddasza domu jednorodzinnego w celu utworzenia gospodarstwa turystycznego „Klimaty” świadczącego usługi wynajmu noclegów"

- Ewelina (Sykut) Milczarczyk (gm. Baranów) - "Termomodernizacja budynku z przeznaczeniem na miejsca krótkotrwałego zakwaterowania oraz zagospodarowanie i wyposażenie jego otoczenia"

- Przemysław Rudyk (gm. Markuszów) - "Otwarcie food traka szansą na rozwój i wyjście z bezrobocia"

 

 

 

Wykaz podpisanych umów na realizację projektów z naboru nr 6/2017 (20.03 - 07.04.2017 r.) w zakresie wspierania współpracy między przedsiębiorcami - sieciowanie usług turystycznych:

 

- Małgorzata Urban - "Siedlisko Małgorzaty" (gm. Kazimierz Dolny), Urszula Wojda "Alkierz" (gm. Baranów), Jolanta Pecio Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa „Skarby Natury” (gm. Markuszów), Celina Sobczuk "Park Labiryntów" (gm. Wąwolnica), Fundacja "Przyroda-Tradycja-Ludzie" (gm. Żyrzyn) - "Stworzenie sieciowych ofert turystycznych w oparciu o lokalne zasoby przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe"

 

 

Wykaz podpisanych i rozliczonych umów na realizację projektów z naboru nr 5/2017 (20.03 - 07.04.2017) w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastrutury turystycznej

 

- Gmina Kazimierz Dolny - "Iluminacja Góry Trzech Krzyży"- Projekt rozliczony

- Parafia katolicka pw. św. Wojciecha BM (gm. Wąwolnica) - "Budowa parkingu dla autobusów przy Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej"- Projekt rozliczony

 

 

Wykaz podpisanych i rozliczonych umów na realizację Operacji Własnych przez LGD:

 

- Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień" - "Promocja produktów lokalnych i rękodzieła z obszaru LSR"- Projekt rozliczony

 

 

Wykaz podpisanych i rozliczonych umów na realizację projektów z naboru nr 4/2016 (22.11 - 21.12.2016 r.) w zakresie rozwijania działalności gospodarczej:

 

- Michał Marek - "Ostrzenie narzędzi" (gm. Wąwolnica) - "Nowe perspektywy w działalności gospodarczej poprzez rozszerzenie zakresu świadczonych usług" - Projekt rozliczony

- Adam Twardowski - "TWARDOX - usługi transportowo - budowlane" (gm. Wojciechów) - "Zakup nowoczesnej koparko-ładowarki kołowej w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa"- Projekt rozliczony

- Urszula Janiszek (gm. Żyrzyn) - "Rozój działalności gospodarczej poprzez rozszerzenie o nowe usługi wynajmu pokoi dla turystów"- Projekt rozliczony

 

 

Wykaz podpisanych i rozliczonych umów na realizację projektów z naboru nr 3/2016 (22.11 - 21.12.2016 r.) w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

 

- Krzysztof Dybala (gm. Wojciechów) - "Warsztaty artystyczne i sprzedaż artystycznych produktów lokalnych dla mieszkańców i turystów" - Projekt rozliczony

- Beata Kędzierska (gm. Wąwolnica) - "Świadczenie usług turystyczno-rekreacyjnych pojazdem melex"- Projekt rozliczony

- Sylwester Studniarek (gm. Kazimierz Dolny) - "Prowadzenie usługi turystyczno-kulturalnej ze sprzedażą noclegów"- Projekt rozliczony

- Krystian Lendas (gm. Żyrzyn) - "Utworzenie firmy projektowo-wykonawczej oferującej usługi w branży architektury krajobrazu"- Projekt rozliczony

- Anna Baryłka (gm. Puławy) - "Utworzenie pracowni aranżacji wnętrz"- Projekt rozliczony

- Bartosz Szaruga (gm. Baranów) - "Uruchomienie nowoczesnej firmy w branży filmowej" - Projekt rozliczony

- Ewa (Tomaszewska) Gonzalez Bravo (gm. Wąwolnica) - "Mobilny szef kuchni"- Projekt rozliczony

 

 

Wykaz podpisanych i rozliczonych umów na realizację projektów z naboru nr 2/2016 (17.10 - 15.11.2016 r.) w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej:

 

- Gmina Kazimierz Dolny - "Budowa placu zabaw w Kazimierzu Dolnym" - Projekt rozliczony

- Gmina Markuszów - "Przebudowa i rozbudowa placu zabaw w miejscowości Markuszów" - Projekt rozliczony

- Stowarzyszenie "Akademia Rozwoju Kobiet Aktywnych ARKA" - "Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Sielce" (gm. Końskowola) - Projekt rozliczony

- Stowarzyszenie "Buchałowice Razem" - "Budowa placu zabaw wraz z siłownią terenową w Buchałowicach" (gm. Kurów) - Projekt rozliczony

- Ochotnicza Straż Pożarna Kotliny - "Budowa placu zabaw wraz z siłownią terenową w Kotlinach" (gm. Żyrzyn) - Projekt rozliczony

- Ochotnicza Straż Pożarna w Osinach - "Budowa siłowni zewnętrznej w Osinach" (gm. Żyrzyn) - Projekt rozliczony

 

 

Wykaz podpisanych i rozliczonych umów na realizację projektów z naboru nr 1/2016 (17.10 - 15.11.2016 r.) w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej:

 

- Gmina Żyrzyn - "Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagrody"- Projekt rozliczony

- Gmina Kurów - "Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Choszczowie"- Projekt rozliczony

- Gmina Puławy - "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Skoki" - Projekt rozliczony

- Gmina Kazimierz Dolny - "Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Parchatka" - Projekt rozliczony

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:762137

Wizyty z ostatnich 30 dni:11204

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:2635

Użytkownicy online:2

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij