<? echo meta(3); ?>

Kryteria wyboru

 

Do oceny i wyboru wniosków ustalono osiem kryteriów. Oceniane wnioski mogą otrzymać maksymalnie 14 pkt. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru wniosku wynosi 7.

 

Kryteria wyboru operacji:

 

1. Nowe miejsca pracy

Opis: Kryterium premiuje projekty, w wyniku których powstanie więcej niż jedno miejsce pracy.

 

Ocena punktowa:

1 pkt – w wyniku operacji powstanie co najmniej o jedno miejsce pracy więcej ponad wymagane minimum (pełny etat)

0 pkt – jeżeli zostanie utworzone miejsce pracy jako wymagane minimum

 

2. Bezrobotni z grup defaworyzowanych określonych w LSR

Opis: Kryterium preferuje operacje, w wyniku których wnioskodawca zatrudni osoby bezrobotne z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

 

Ocena punktowa:

2 pkt - Wnioskodawca zatrudni co najmnie 2 osoby (na pełnych etatach);

1 pkt - Wnioskodawca zatrudni co najmniej 1 osobę;

0 pkt – Wnioskodawca nie zatrudni takich osób.

 

3. Staż w prowadzeniu działalności gospodarczej

Opis: Kryterium preferuje przedsiębiorców, którzy nie działają długo na rynku, aby ich wspomóc w rozwoju.

 

Ocena punktowa:

2 pkt – firma działa powyżej 12 do 24 miesięcy,

1 pkt - firma działa powyżej 24 do 48 miesięcy,

0 pkt – pozostali

 

 

4. Rodzaj preferowanej działalności

Opis: Kryterium preferuje rodzaj działalności wskazany w diagnozie LSR. Punkty będą przyznawane w przypadku, jeśli we wniosku wnioskodawca wykazał, że dominującą działalnością gospodarczą będą usługi turystyczne (noclegi, gastronomia, przewodnictwo lub inne usługi stanowiące ofertę dla turystów) lub przetwórstwo owoców, warzyw, mięsa bazujące na lokalnych zasobach. Dominująca działalność to taka, która jest wykazana we wniosku jako działalność główna (kod PKD) i z niej wnioskodawca wykazał w biznesplanie większość przychodów w skali roku.

 

Ocena punktowa:

Główną lub przeważającą działalnością są:

2 pkt – usługi turystyczne (noclegi, gastronomia, przewodnictwo, inne usługi stanowiące ofertę dla turystów)

1 pkt – przetwórstwo owoców, warzyw, mięsa bazujące na lokalnych zasobach

0 pkt – pozostałe

 

5. Wskaźnik przedsiębiorczości na obszarze gminy

Opis: Kryterium preferuje operacje z obszarów gmin gdzie jest niższe nasycenie przedsiębiorczością, aby tworzyć warunki do powstania nowych miejsc pracy.

 

Ocena punktowa:

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców według stanu na koniec 2014 r. na obszarze gminy gdzie wnioskodawca ma siedzibę (według Krajowego Rejestru Sądowego) lub główne miejsce wykonywania działalności (według CEiDG) jest mniejsza od średniej na obszarze LSR:

2 pkt – o 10 jednostek (i więcej)

1 pkt - o 5 jednostek (i więcej do 9 jednostek)

0 pkt – poniżej 5 jednostek, jest równa lub wyższa od średniej dla obszaru LSR

 

Informujemy, że w tym kryterium przyznając punkty będą brane pod uwagę następujące dane pochodzące ze statystyk GUS za 2014 r.: 

- średni wskaźnik liczby przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców na całym obszarze LSR (11 gmin): 71

- wskaźnik liczby przedsiębiorstw przypadający na daną gminę: Baranów - 45; Janowiec - 80; Kazimierz Dolny - 104; Końskowola - 66; Kurów - 85; Markuszów - 57; Nałęczów - 92; Puławy (gmina wiejska) - 64; Wąwolnica - 63; Wojciechów - 56 i Żyrzyn - 50.

 

6. Wkład własny wnioskodawcy

Opis: Kryterium preferuje wnioskodawców, którzy wnoszą większy udział własny niż wymagane minimum.

 

Ocena punktowa:

Udział wkładu własnego jest większy niż minimum założone dla przedsięwzięcia, wskazane w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.

2 pkt - udział własny jest większy o ponad 5% od wymaganego minimum,

1 pkt - udział własny jest większy od 2% do 5% od wymaganego minimum,

0 pkt - udział własny jest równy wymaganemu minimum lub jest większy poniżej 2% od wymaganego minimum.

 

7. Okres realizacji operacji

Opis: Kryterium preferuje operacje, które będą realizowane nie dłużej niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy na wsparcie.

 

Ocena punktowa:

Okres realizacji operacji będzie nie dłuższy niż 12 miesięcy liczony od daty podpisania umowy na wsparcie:

2 pkt – tak

0 pkt - termin realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy

 

8. Doradztwo w Biurze LGD

Opis: Kryterium preferuje operacje, które były przygotowane przez wnioskodawców w ramach uzyskanego doradztwa w Biurze LGD i są kompletne.

 

Ocena punktowa:

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przedstawił pracownikowi Biura LGD założenia projektu (cele, działania, zakres rzeczowy, plan finansowy) i korzystał z doradztwa Biura LGD, a wniosek jest kompletny.

1 pkt – tak

0 pkt – nie

 

W przypadku, gdy dwa lub więcej wniosków uzyska w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Pierwszeństwo ma wniosek, który wpłynął do Biura wcześniej.

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:799394

Wizyty z ostatnich 30 dni:8318

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:1724

Użytkownicy online:2

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij