<? echo meta(3); ?>

Opis przedsięwzięcia

 

Przedsięwzięcie 1.2.3: Wsparcie na rozwój istniejących przedsiębiorstw

 

Przedsięwzięcie jest wpisane w Cel ogólny nr 1 – „Rozwój lokalnej gospodarki na obszarze wsparcia” i Cel szczegółowy nr 1.2 – „Wsparcie inicjatyw gospodarczych bazujących na lokalnych zasobach” Lokalnej Strategii Rozwoju. Na jego realizację zaplanowano w sumie kwotę 2.310.000 zł.

Przewiduje się wsparcie finansowe dla przedsiębiorców (prowadzących mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) działających na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju w wysokości od 26 tys. do 100 tys. zł na operację. Jednym z efektów wsparcia ma być utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy. Poziom pomocy może wynosić do 70% wydatków kwalifikowanych. Wsparcie finansowe zostanie udzielone wnioskodawcom wybranym w wyniku otwartego konkursu.   

 

Pomoc na rozwijanie działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli:

- podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność;

- projekt zakłada:

* utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji projektu, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,

* utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

- podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy nie została dotychczas przyznana pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

- podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy nie została dotychczas przyznana pomoc na tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego albo w ramach poddziałania na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój (o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020).

 

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) dopuszcza wnioski dotyczące rozwijania działalności gospodarczej w różnych branżach, które są przewidziane przepisami w zakresie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Preferowane są jednak usługi turystyczne (noclegi, gastronomia, przewodnictwo, inne usługi stanowiące ofertę dla turystów) oraz przetwórstwo owoców, warzyw i mięsa bazujące na lokalnych zasobach, za które przyznawane są dodatkowe punkty na etapie oceny wniosków. 

Przedsięwzięcie polegające na wspieraniu istniejących mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw odpowiada na potrzeby społeczności lokalnych zgłaszane podczas prac nad Strategią.

Z przeprowadzonej diagnozy wynika, że obszar objęty LSR cechuje niski wskaźnik przedsiębiorczości (71 podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców). Jest on zdecydowanie niższy od wskaźnika na poziomie województwa (80) i kraju (107). Dodatkowo obszar charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem gospodarstw rolnych, które nie przynoszą rolnikom dochodów. Z badania mieszkańców wynika, że bardzo negatywnie (86% respondentów) oceniają oni lokalny rynek pracy i szanse znalezienia pracy na nim, a za jedną z najsłabszych stron obszaru LSR uważają brak pracy dla młodzieży. Lokalny rynek pracy charakteryzuje się silnym trendem wzrostu liczby bezrobotnych. Negatywnym zjawiskiem jest także wysoki odsetek młodych bezrobotnych do 30 roku życia (37%), emigracja młodych ludzi za granicę oraz ponad połowa bezrobotnych pozostająca bez pracy ponad 12 miesięcy.

Z badania ankietowego przedsiębiorców działających na obszarze LSR przeprowadzonego w 2015 r. wynika, że zamierzają oni w najbliższym czasie rozwijać swoje firmy, ponieważ co trzeci z nich planuje zwiększyć zatrudnienie.

Niniejsze przedsięwzięcie ma poprawić lokalny rynek pracy, zwłaszcza w gminach o niskim poziomie przedsiębiorczości. Efektem ma być wsparcie co najmniej 15 przedsiębiorców i utworzenie co najmniej 23 nowych miejsc pracy.

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:800657

Wizyty z ostatnich 30 dni:8244

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:1879

Użytkownicy online:4

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij